Etiket arşivi Osmanlıca Şiirler

ileŞiir Antolojim

الحان شتا

،بر بیاض لرزه، بر دومانلی اوچوش
اشینی غا‍ءب ایله ین بر قوش گبی قار
.گچن ایام نوبهاری آرار

،ای قلوبڭ سرود شیداسی
ای كبوترلرڭ نشیدهلری
:او بهارڭ بو اشته فرداسی 
قاپله دی بر درین سكوته یری قارلر
.كه خموشانه دمبدم آغلر

ای اوچاركن دوشوب اولن كلبك
بر بیاز ریشه جناح ملك گبی قار
سنی صولغون حدیقه لرده آرار.

سن آچاركن چیچكلر اوستونده
،اوفه جیق بر چیچكلی یلپازه
،نعشن استونده شیمدی، ای مرده
باشله دی پرچه پرچه پروازه گارلر
.كه سماءدن دوشر دوشر آغلر

اوچدیڭز، گیتدیڭز سز ای قوشلر؛
كوچوجوك، سرسفید بایقوشلر گبی قار
.سزی داللرده، لانه لرده آرار

،گیتدڭز، گیتدڭز ای مرغان،
.شیمدی بوش قالدی سرتسر یووالر
یووالرده – یتیم بی افغان! –
صون قالان ماءی تویلری قووالر قارلر
كه حواده اوچار اوچار آغلارجناب شهاب الدین

Kaynak: http://bakmaklar.blogspot.com.tr/

ileŞiir Antolojim

یاغمور

كوچوك، مطرد، محترز ضربه لر
قفسلرده، جاملرده پرا‍هتزاز
اولور دمبدم نوحه گر، نغمه ساز
قفسلرده، جاملرده پرا‍هتزاز
…كوچوك، مطرد، محترز ضربه لر


،سوقاقلرده سیلابه لر آغله شر
افق یاقلاشر، یاقلاشر، یاقلاشر؛


بولوتلر قاراردقجه ذراته بر
آغیر، محتضر دالغه لنمق كلیر؛ 

،بورور بر صوغوق گولگه اطرافی هپ
.نمایان اولور گوندوزڭ نصف شب


سونر شیمدی، منظور اولوركن دمین
.هیولاءسی قارشمده بر عالمڭ


آچیلمز نه بر یوز، نه بر پنجره؛
.باقیلدقجه وحشت چوكر یرلره


،كچر بوش سوقاقدن، خیالت گیبی 
شتابان و پوشیده سر بر صبی؛

،او دم لیل یادمده، صولغون، تباه
.سورور بر قادین بر ردای سیاه


! – ساچاقلرده قوشلر – حزیندر بو پك
.صوسارلر، اوزاقدن اولور بر كوپك


،اوتر گوش روحمده بوش بر انین
:بوغوق بر تضاد سكون و طنین


…كوچوك، پرهوس، گوهرین قطره لر
سوقاقلرده، داملرده پراهتزاز
اولور متصل نوحه گر، نغمه ساز
سوقاقلرده، داملرده پراهتزاز
…كوچوك، پرهوس، گوهرین قطره لر

توفیق فكرت


ileŞiir Antolojim

مردیون

،آغیر، آغیر چیقه جقسڭ بو مردیونلردن
،اتكلرڭده گونش رنگی بر ییغین یاپراق
…و بر زمان باقاجقسڭ سمایه آغلایه رق


،صولر صاراردی… یوزڭ پرده پرده صولمقده
…قیزیل هوالری سیر ایت كه آقشام اولمقده


،اگیلمش ارضه، متصل قانار گللر
،دورور علو گبی داللرده قانلی بلبللر
صولرمی یاندی؟ نه دن طونجه بڭزیور مرمر؟


،بو بر لسان خفیدر كه روحه دولمقده
…قیزیل هوالری سیر ایت كه آقشام اولمقده


احمد هاشم

ileŞiir Antolojim

استقلال مارشی

استقلال مارشی

                   – قهرمان اوردومزه –

قورقما، سونمز بو شفقلرده يوزن آل سانجاق
.سونمدن يوردمڭ اوستنده توتن اڭ صوڭ اوجاق
!او بنم ملتمڭ ييلديزيدر، پارلاياجاق
!او بنمدر، او بنم ملتمڭدر آنجاق

!چاتما، قربان اوله يم، چهره ڭى اى نازلي هلال 
قهرمان عرقمه بر گول… نه بو شدت، بو جلال؟
.سڭا اولماز دوكولن قانلريمز صوڭره حلال
.حقيدر، حقه طاپان، ملتمڭ استقلال

بن ازلدن بريدر حر ياشادم، حر ياشارم؛
!هانگى چیلغین بڭا زنجير ووراجقمش؟ شاشارم
.كوكره مش سیل گبى يم، بنديمى چيگنر، آشارم
.ييرتارم داغلرى، انگينلره صيغمام، طاشارم

،غر بڭ آفاقنى صارمشسه چليك زرهلى ديوار
.بنم ايمان دولو گوگسم كبى سرحدم وار
،اولوسون، قورقما! نصل بويله بر ايمانى بوغار
‘مدنيت!’ ديديگڭ تك ديشى قالمش جاناوار؟

آرقاداش، يورديمه الچاقلرى اوغراتما صاقين؛ 
.سپر ايت گووده ڭى، دورسون بو حياسزجه آقين
،دوغا جقدر ساڭا وعد ايتديگى گونلر حقڭ 
.كيم بيلير، بلكه يارين، بلكه ياريندن ده ياقين

!باصديغڭ يرلرى ‘طوپراق’ دييه رك گچمه، طانى
.دوشون التنده كى بيڭلرجه كفنسز ياتانى
.سن شهيد اوغليسيڭ، اينجيتمه، يازيقدر، آتاڭى
.ويرمه، دنيالرى آلسه ڭ ده ، بو جنت وطنى

كيم بو جنت وطنڭ اوغرينه اولمازكه فدا؟
! شهدا فيشقيراجق طوپراغى صقسه ڭ، شهدا
، جانى، جانانى، بوتون واريمى آلسين ده خدا
.ايتمه سن تك وطنمدن بنى دنياده جدا

:روحمڭ سندن الهى، شودر آنجاق املى 
!دگمه سين معبدمڭ گوگسنه نامحرم الى
-بو اذانلر- كه شهادتلرى دينڭ تملى
.ابدى يوردمڭ اوستنده بنم ايڭله ملى

.او زمان وجد ایله بيڭ سجده ايدر- وارسه – طاشم
هر جريحه مدن، الهى، بوشانوب قانلى ياشم؛
فيشقيرير روح مجرد گبى يردن نعشم؛ 
!او زمان يوكسله رك عرشه ده گر بلكه باشم

!دالغا لان سن ده شفقلر گبى اى شانلى هلال  
.اولسون آرتيق دوكولن قانلريمڭ هپسى حلال 
ابدياً سڭا يوق، عرقمه يوق اضمحلال؛ 
،حقيدر، حر ياشامش، بايراغمڭ حريت
.حقيدر، حقه طاپان ملتمڭ استقلال


                                      محمد عاكف 

ileŞiir Antolojim

شعر اچون «كوز یاشی« دیرلر

بڭا صرسوكیلی قارء ، سڭا بن سویلیه یم؛
نە هویتدە شو قارشیڭده طوران اشعارم
برییغین سوزكه، صمیمیتی آنجق هنری؛
نه تصنع بیلیرم، چونكه، نه صنعتكارم
شعر اچون «كوز یاشی« دیرلر ؛ اونی بیلمم، یالڭز
عجزمڭ كریه سیدر بنجە بوتون آثارم
اغلارم، اغلاده مام؛ حس ایدرم، سویلیه مم؛
دیلی یوك كلبمڭ ، اوندن نه قدر بیزارم
اوقو، شاید سڭا بر حسلی یورك لازمسه؛
اوقو، زیرا اونی یازدم ایكی سوز یازدمسه

محمد عاكف 

Bana sor sevgili kaari,sana ben söyleyeyim,
Ne hüviyette şu karşında duran eş’arım

Bir yığın söz ki,samimiyeti ancak hüneri;
Ne tasannu bilirim,çünkü ne sanatkârım

Şiir için ‘gözyaşı’derler; onu bilmem, yalnız
Aczimin giryesidir bence bütün âsarım

Ağlarım ağlatamam hissederim söyleyemem
Dili yok kalbimin ondan ne kadar bizârım

Oku ,şayed sana hisli bir yürek lâzımsa;
Oku ,zira onu yazdım ,iki söz yazdımsa