Etiket arşivi Mahmut Celâlettin Paşa

ileŞiir Antolojim

İntihâr

Kim demiş kim nâ-revâdır intihâr
Hastaya en son devâdır intihâr

Kâkülünden bahs uzundur, kıl sükût
Bir müselsel mâcerâdır intihâr

Biz esaret ‘âleminde mihveriz
Devrimizde muktezâdır intihâr

Nâ-ümidîz hâl ü istikbâlden
Fikrimizde dâ’imâdır intihâr

Biz ki İslâmız sabûruz kim umar
Bizden olmak hîç sâdır intihâr

*

Nâdimim geldiğime çâre ne lâkin Âsaf
Atılan ok geri dönmez diyerek kıl zârı

*

Bir dâm-ı emeldir bu cihân vâr olana
Tebrîk ederim bundan ucuz kurtulana
Düştümse bu mâsivâya ben ma’zûrum
Deryâya düşenler sarılırmış yılana

*

Eyçarh-ı denî hüsn-i medârın yok mu
Bir burç-ı sa’âdetde karârın yok mu
Bunlar yoğ imiş farz edelim ‘âlemde
Ey nefs-i gârib intihârın yok mu

*

Çökdürü dîvârı nem insanı gam
Her vücûdun bir husûsî zehri var

Âsaf
(Damat Mahmut Celâlettin Paşa)