Divân-ı Pertev

ileŞiir Antolojim

Divân-ı Pertev

Ya’kûb-ı gamem Yûsuf-ı gül-pîrehenüm yok
 Hüzn ile figân itmege beytü’l-hazenüm yok

Etrâfumı hâr-ı gam alup kendümi sandum
Bir şâhçeyem tâze açılmış semenüm yok

İtdürsem olur fâhte-i zârı ferâmûş
Reşk-âver-i serv-i çemen ol nârvenüm yok

Bîhûde ne feryâd ideyüm hâruñ elinden
Bu bâgda bir gonçe-gül-i nesterenüm yok

Tâ olmayıcak Pertev o nev-rüste hat-âver
Destümde rehâya çeh-i gamdan resenüm yok

***

Bu teéessüfler nedür yanuñda cânânuñ mı yok
Beytü’l-ahzânuñda ey dil mâh-ı Ken’ân’uñ mı yok

Ol kadar der-mânde-i derd-i firâk olduñ mı vâh
Kûy-ı yâra varmaga bî-çâre dermânuñ mı yok

Terk-i sûziş eyleyüp olduñ mı bilmem gûşe-gîr
Yohsa ey pervâne bir şem’-i fürûzânuñ mı yok

Ey felek bu ra’d u berkuñla figânuñ aslı ne
Mihr ile tevéem togar bir mâh-ı tâbânuñ mı yok

Mevsim-i evvel-bahâruñ da hazân itdüñ göñül
Sâyesi memdûd bir serv-i hırâmânuñ mı yok

Bî-mürüvvet bî-hakîkat bî-fütüvvetsin katı
Sevdigüm nâzükligüñ mi yohsa ‘irfânuñ mı yok

Kâfir olsa hâlüme rahm eyleyüp insâf ider
Merhamet mi yok dilüñde yohsa îmânuñ mı yok

Aglasañ ser-sebz olur Pertev gülistân-ı cemâl
Girye-i dîdeñde feyz-i ebr-i bârânuñ mı yok

***

Şol dil-berüñ ki yârine mihr ü vefâsı yok
Gılmân-ı cennet olsa da bi’llâh safâsı yok

İklîm-i ‘aşk ahâlîsi zâr u zebûn olur
Zannum bu gûnedür ki hoş âb u hevâsı yok

Bulmaz mı kadri dil-beri ‘indinde i’tibâr
Bir ‘âşıkuñ ki vuslata dâéir recâsı yok

Âşûb-ı dehr olursa da hüsn ile n’eyleyem
Yıllar geçer de ‘âşıka bir merhabâsı yok

Gerçi bu şûh tâ o kadar pek güzel degül
Ancak şuracıgı dahi var kim fidâsı yok

Pertev ziyâde cevri çekildi hat-âverüñ
‘Uşşâk-ı zâra kim didi çendân cefâsı yok

***

Nukl ister ise va’de-i bûs-ı dehen olsun
Peymâne viren lîk o peymân-şiken olsun

Gel gel benüm ey Yûsuf-ı gül-pîrehenüm gel
Beytü’l-hazen-i sîne-i mahzûn şen olsun

Ey mihr-i meh-ârâ dilerem Bârî Hudâ’dan
Şem’-i ruhuña mâh-ı münevver legen olsun

Nev-hîz iken ol kâküle kim dir idi böyle
Her târ-ı füsûnkârı şiken-der-şiken olsun

Sen nâz ile der-hwâb yaturken gice şâhum
Pertev saña bir şem’-i mülemma’ beden olsun

***

Cânâ yoluñda sâye veş üftâde bende ben
Cân u serin viren de benem dil viren de ben

Tîz-âb-ı cism-i zerdüm olur mı sirişküm âh
Cân gibi mahv olaydum o sîmîn-tende ben

Ya’kûb veş firâk ile giryân iken göñül
İrdüm visâl-i Yûsuf’a beytü’l-hazende ben

Mahsûr-ı hwâb olmaya tâ fitne-i nigâh
Basdum figân ü nâleyi burc-ı bedende ben

Cû gibi cüst-cû iderem eşk-i çeşm ile
Ol serv-i nâzı görmege tarf-ı çemende ben

Sîr-âb gördi hâli lebüñde göñül didi
Leb-teşne kaldum âh ki çâh-ı zekanda ben

Vasluñla nâ-murâdı be-kâm itmecik gibi
Bir böyle va’de belledüm ‘ömrüm geçende ben

Gülzâr-ı rûy-ı yârdaki hâli görmedüm
Sünbülde gülde lâlede berg-i semende ben

Ben bendelikle almadum ey mâh Pertev’i
Sen sen olınca pâdişehüm işte bende ben

***

Hâller var ki ruhuñ berg-i semen-sâsında
Saklıdur kâkülinüñ çîn-i Hoten-sâsında

Beñzemez hâl-i zenahdânuña ‘aynî ile sîb
Bir siyâh olmagile cây-ı zekansâsında

Min-vecih la’lüñ içün nâle-i rengînteri var
Tûtînüñ sükker içün nutk-ı sühansâsında

Hep senüñ hüzn-i firâkuñ ile mahzûnlardur
Hâne-i ‘âşıkınuñ beyt-i hazensâsında

Nakş-ı yâra sene-i ‘âlem-i ervâh yazar
Pertev’üñ dâg-ı dil-i nakd-ı kühensâsında

***

Tâ ki ol dil-ber-i şen düşdi göñülden göñüle
Sâye-i beyt-i hazen düşdi göñülden göñüle

Tûp olup başladı cenge rukebâ vü ‘uşşâk
Gülle-i burc u beden düşdi göñülden göñüle

O füsûnkâr ideli her-kese tevcîh-i nigâh
Nâvek-i ceyş-i fiten düşdi göñülden göñüle

Tolaşup zülfi karâr itmeyerek dillerde
Niçe biñ çîn ü şiken düşdi göñülden göñüle

Rûy-ı dil göstererek ‘âşık-ı âvârelere
O gül-i zîb-i çemen düşdi göñülden göñüle

Pertev-i mihr-i cemâli o meh-i tâbânuñ
Çâr-deh-sâle iken düşdi göñülden göñüle

***

Eş’âruma bir zülfi perîşân sebeb oldı
Güftâruma bâ’is dahi ol gonçe-leb oldı

Mest itse ‘aceb mi dili nezzâre-i hüsni
Meşşâta-i ruhsâresi bintü’l-’ineb oldı

Gül-han gibi ‘aşkuñ ile âteşlere düşdüm
Âh-ı ciger-i şu’le-feşânum leheb oldı

Ben gûşe-nişîn-i gam iken geldi hayâlüñ
Beytü’l-hazenüm sûrgeh-i pür-tarab oldı

Vasfın yaza yaza o şeh-i mülk-i cemâlüñ
Mecmû’a-i Pertev ne ‘aceb müntehab oldı

Muvakkit-zâde Muhammed Pertev

Yazar hakkında

Şiir Antolojim administrator