Bende sığar iki cihân ben bu cihâna sığmazam

Bende sığar iki cihân ben bu cihâna sığmazam
Gevher-i lamekân benem kevn ü mekâna sığmazam

Kevn ü mekândır âyetim zâta gider bidâyetim
Sen bu nişân ile beni bil ki nişâne sığmazam

Kimse gümân ü zann ile olmadı Hak ile biliş
Hakkı bilen bilür ki ben zann ü gümâna sığmazam

Sûrete bak vü ma’nîyi sûret içinde tanı kim
Cism ile cân benem velî cism ile câna sığmazam

Hem sadefem hem incüyem haşr ü sırât esenciyem
Bunca kumâş ü raht ile ben bu dükâna sığmazam

Genc-i nihân benem ben uş ayn-ı ayân benem ben uş
Gevher-i kân benem ben uş bahr ile kâna sığmazam

Arş ile ferş ü kâf ü nûn bende bulundu cümle çün
Kes sözünü uzatma kim şerh u beyâna sığmazam

Gerçi muhît-i a’zâmem adım âdem durur âdemem
Dâr ile kün fe kân benem ben bu mekâna sığmazam

Cân ile hem cihân benem dehr ile hem zemân benem
Gör bu latifeyi ki ben dehr ü zemâna sığmazam

Encüm ile felek benem vahyi bilen melek benem
Çek dilini vü epsem ol ben bu lisâna sığmazam

Zerre benem güneş benem çâr ile penc ü şeş benem
Sûreti gör beyân ile çün kim beyâna sığmazam

Zât ileyem sıfât ile Kadr ileyem Berât ile
Gül-şekerem nebât ile beste-dehâna sığmazam

Şems benem kamer benem şehd ile hem şeker benem
Rûh-ı revân bağışlaram rûh-ı revâna sığmazam

Tîr benem kemân benem pîr benem civân benem
Devlet-i câvidan benem îne vü âna sığmazam

Yer ü göğü düzen benem geri dönüp bozan benem
Cümle yazı yazan benem ben bu dîvâna sığmazam

Nâra yanan şecer benem çarha çıkar hacer benem
Gör bu odun zebânesin ben bu zebâne sığmazam

Gerçi bugün Nesîmîyem Hâşîmîyem Kureyşîyem
Bundan uludur âyetim âyet ü şâna sığmazam

Nesîmi