Sun sâgarı sâkî bana mestâne disünler

Sun sâgarı sâkî bana mestâne disünler
Uslanmadı gitdi gör o dîvâne disünler

Peymânesini her kişi doldurmada burda
Şimden gerü bu meclise mey-hâne disünler

Dil hânesini yık koma taş üstüne bir taş
Sen yap anı iller ana vîrâne disünler

Gönlünde senin gayrü sivâ sûreti n’eyler
Lâyık mu bu kim Kâ’be’ye büt-hâne disünler

Yahyâ’nın olup sözleri hep sırr-ı mahabbet
Yârân işidüb söyleme yabane disünler

Şeyhülislam Yahya Efendi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.