Hârâbatı görenler her biri bir haletin söyler

Hârâbatı görenler her biri bir haletin söyler
Safasın nakleder rindân u zahid sıkletin söyler.

Ser-agaz eyledikçe bahse bülbül revnak-ı gülden
Bezmde kulkul-i mîna mülin keyfiyyetin söyler.

Tecellî nedesin ehli şikem idrâke kabil mi.
Behişt andıkça zahid eki ü şürbün lezzetin söyler.

Ne zabtı hâkimi şer’i ne hükm-i zabiti aklı
Cünûn iklfmini seyr eyleyenler rahatın söyler.

Miyân-ı güf t ü gûda bed-meniş fham eder kubhun
Şecaat arzederken merd-i kıbtî sirkatin söyler.

Muvafıktır yine elbet mizaca şîve-i hikmet
Tabîbin olsa da kizbl maıtzin sıhhatin söyler.

Perişan hatırımda nükte-i serbeste-veş kaldı.
Ne kimse hikmetin anlar ne Ragıp illetin söyler.

Koca Ragıp Paşa