Tag: Fuzûlî

Nakd-i ömrün

Nakd-i ömrün bir sanem uğrunda sarf etdün temamEy Fuzuli ah eger senden sorulsa bu hisab “…Arapça’da “aşk”ın esas itibarıyla sarmaşık kelimesiyle aynı kökten gelmesi ve bir sarmaşık nasıl bulunduğu yeri sararsa, aşkında arız olduğu kişiyi aynı şekilde sarması durumundan hareketle bu ismi aldığı öne sürülür.Bu kelimenin bir diğer anlamı da “sevgide ölçüyü kaçırmak” demektir…”(A.A.Şentürk/Doğu Batı …

Devamını oku

Müştakınım ey ecel kerem kıl

Ey ömr gel imdi başa sen hemÇeşmime tire oldu alem Alem hoş idi ki var idi yarÇün yar yok, olmazın ne kim var Ey can, ten-i hasteden veda’ etBir haste ile yeter niza et Müştakınım ey ecel kerem kıl Def-i elem eyle ref-i gam kıl Kurtar beni ızdırab-ı gamdanVer müjde vucuduma ademden Ayınemi eyle jenkten …

Devamını oku

Beni Candan Usandırdı

Beni candan usandırdı, cefâdan yâr usanmaz mı?Felekler yandı âhımdan, murâdım şem’i yanmaz mı? Kamu bîmârına cânan devâ-yı derd eder ihsan,Niçin kılmaz bana derman, beni bîmâr sanmaz mı? Şeb-i hicran yanar cânım, döker kan çeşm-i giryânım,Uyarır halkı efgânım, kara bahtım uyanmaz mı? Gül-i ruhsârına karşı gözümden kanlı akar su,Habîbim, fasl-ı güldür bu, akar sular bulanmaz mı? …

Devamını oku

Bende Mecnûn’dan Füzûn

Bende Mecnûn’dan füzûn âşıklık isti’dâdı varÂşık-ı sâdık benim Mecnûn’un ancak adı var N’ola kan dökmekte mâhir olsa çeşmin merdümüNutfe-i Kabildir ü gamzen gibi üstâdı var Kıl tefâhur kim senin hem var benim tek âşıkınLeyli’nin Mecnûn’u Şîrin’in eğer Ferhâd’ı var Ehl-i temkinim beni benzetme ey gül bülbüleDerde yok sabrı onun her lahza bin feryadı var Eyle …

Devamını oku

Perîşân-hâlün oldum sormadun hâl-i perîşânum (Murabba)

Perîşân-hâlün oldum sormadun hâl-i perîşânumGamundan derde düşdüm kılmadun tedbîr-i dermânumNe dersen rûzgârum beyle mi geçsün güzel hânumGözüm cânum efendim sevdüğüm devletlü sultânum Esîr-i dâm-ı ışkun olalı senden vefâ görmenSeni her handa görsem ehl-i derde âşinâ görmenVefâ vü âşinâlık resmini senden revâ görmenGözüm cânum efendim sevdüğüm devletlü sultânum Değer her dem vefâsız çerh yayından bana bin …

Devamını oku

Ezel kâtipleri uşşâk bahtın kare yazmışlar

Ezel kâtipleri uşşâk bahtın kare yazmışlarBu mazmûn ile hat ol safha-i ruhsâre yazmışlar Havâs-ı hâk-i pâyun şerhini tahkîk edîp merdüm Gubâr îlen beyâz-ı dîde-i hûnbûre yazmışlar Girip büthâneye kılsan tekellüm cân bulur şeksiz Musavvirler ne sûret kim der ü dîvâne yazmışlar Muharrirler yazanda her kime âlemde bir rûzî Bana her gün dil-i sad-pâreden bir pâre …

Devamını oku

Dost bî-pervâ felek bî-rahm ü devran bî-sükûn

Dost bî-pervâ felek bî-rahm ü devran bî-sükûnDerd çoh hem-derd yoh düşmen kavî tâli’ zebûn Sâye-i ümmîd zâ’il âfitâb-ı şevk germ Rütbe-i idbâr âlî pâye-i tedbîr dûn Akl dun-himmet sadâ-yı tâ’ne yer yerden bülend Baht kem-şefkat belâ-yı ışk gün günden füzûn Men garîb ü râh-ı mülk-i vasl pür-teşvîş ü mekr Men harîf-i sâde-levh ü dehr pür-nakş-ı …

Devamını oku

Batalı kana ohun dîde-i giryân içre

Batalı kana ohun dîde-i giryân içreBir elifdür sanasan kim yazılur cân içre Yeridür sîne-i sûzânuma külhan deseler Anca kim yandı ohun sîne-i sûzan içre Cânı ten içre ne sahlardum eger bilse idüm Ki degül gizlü gam-ı lâ’l-i lebün cân içre Ala gör ohlarını dîdelerümden ey dil Hayfdur olmaya nâ-geh ite müjgân içre Çâk gönlüm yarasında …

Devamını oku

Aşka Sevdalanma

Can verme sakın aşka aşk afeti candırAşk afeti can olduğu meşhuru cihandır Sakın isteme sevdayı gam aşkta her an Kim istedi sevdayı gamlı aşk ziyandır Her ebrulu güzel elinde bir hançeri honriz Her zülfü siyah yanında bir zehirli yılandır Yahşi görünür yüzleri güzellerin emma Yahşi nazar ettikte sevdaları yamandır Aşk içre azap olduğu bilirem kim …

Devamını oku

Ne açar kimse kapım bâd-i sabâdan gayrı

Hâsılım yoh ser-i kûyunda belâdan gayrıGarazım yoh reh-i aşkında fenâdan gayrı Ney-i bezm-i gamem ey mâh ne bulsan yele ver Oda yanmış kuru cismimde hevâdan gayrı Perde çek çehreme hicran günü ey kanlı sirişk Ki gözüm görmeye ol mâh-likaadan gayrı Yetti bîkesliğim ol gaayete kim çevremde Kimse yoh çevrile girdâb-ı belâdan gayrı Ne yanar kimse …

Devamını oku